Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikke-ling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creati-viteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstem-men op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!        (bron: www.meermuziekindeklas.nl)


Zoals op de pagina "Jeugd in actie' aangegeven, geven wij de voorkeur aan het creëren van mogelijkheden welke aansluiten op al lopende initiatieven. Daarom ligt de nadruk op de fases 2 en 3. Alleen daar waar sterke behoefte is aan fase 1, zullen wij dat samen met de school en de samenwerkende muziekdocen-ten gaan opzetten. Dit betekent dat wij daar als stichting geen financiele middelen voor zullen aantrekken. Wel kunnen wij de school ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde subsidie. De school dient zelf de aanvraag te doen.

Voor de fases 2 en 3 zullen wij financieel volledig afhankelijk zijn van overheden, 
cultuurfondsen, donaties, giften en sponsoring.Fase 1. Er zijn partijen die samenwerkingen met scholen zijn aangegaan om leerlingen individueel of soms al in kleine groep-jes muziek les te geven onder schooltijd. Zij hebben veelal ge-bruik gemaakt van door overheden gestimuleerde programma. 'Muziek in de klas' wordt in Haarlem financieel door de overheid ondersteund, terwijl 'Muziek op School' door de gemeente Haar-lem ondersteund wordt. In dit soort gevallen ligt er geen taak voor MHM. Slechts daar waar nog geen muziekonderwijs is, maar dit wel gewenst is, kunnen wij bemiddelen bij het aanbie-den van muziekdocenten en de benodigde muziekvereniging. 
Fase 2.
Binnen de na-schoolse opvang zijn er met een aantal scholen ook al projecten ingezet waarbij leerlingen samen les krijgen en af en toe ook een uitvoering geven. Dit project heet 'School in de wijk', dat door de gemeente Haarlem en andere fondsen onder-steund wordt. Muziekschool HART Haarlem geeft naast de lessen op school ook betaalde lessen na schooltijd en vormde daaruit twee wijkorkesten. Ook Wereld Muziek School geeft na school les aan o.a. leerlingen van de basisscholen en doet een aantal uitvoeringen per jaar. Dit gebeurt vaak in blokken van 10-lessen.
Wat wij willen is het SamenSpelen van muzikantjes van ver-schillende scholen, die zeer gemotiveerd zijn en/of talent heb-ben, samen brengen en hen wekelijks laten repeteren in kleinere en grotere groepen met een commercieel repertoir. 
Dit als verlengstuk (voor onbepaalde tijd) op de bestaande projecten, om hen een stap verder te brengen. Door de mogelijkheid van fase 3 aan te bieden, het spelen in een jeugdorkest of jeugd-band waarmee binnen afzienbare tijd leuke optredens zullen plaatsvinden kunnen wij hen verder  enthousiasmeren/motive-ren. Samen muziek maken is al zooooo leuk en wordt nog veel leuker wanneer je anderen daarmee kunt verblijden. 
Fase 3. Uiteindelijk wordt er met deze groep enthousiaste muzikantjes in fase 3, een jeugdband (lopend) en een jeugd-orkest (zittend) gevormd. Waarmee minimaal tien optredens per jaar verzorgt gaan worden. Voor het jeugdorkest vooral in de regio w.o. de ouderenzorg. En voor de jeugdband optredens tijdens taptoe's en corso's in Nederland waarbij een optreden op termijn net over de grens, niet uitgesloten wordt.


Wie naar de jeugdband en wie naar het jeugdorkest gaan, wordt in overleg met de leerling, de ouders en docent bepaalt. In een aantal gevallen is het soort instrument natuurlijk bepalend.De rol van MHM?
Zoals eerder aangegeven in fase 1, zal de rol uitsluitend bemid-delend en ondersteunend zijn, naar scholen, muziekonderwijs en muziekvereniging. 
In fase 2 zal de MHM een organisatorische en een verbindende rol gaan spelen. Wij zullen overeenkomsten sluiten met aanbie-ders van muziekles en verhuurders van locaties en instrumen-ten. Wij zullen de brug bouwen tussen de scholen en de aanbie-ders van muziekonderwijs en zorgen dat de lessen daar behoe-ven lopen door goede contacten met de diverse verhuurders, En tenslotte een belangrijke taak, namelijk het werven van fondsen om dit allemaal mogelijk te kunnen maken. 

In fase 3 is onze rol voornamelijk organisatorisch en verzor-gend. Er zullen uniformen geregeld moeten worden. Het instru-mentarium zal uitgebreid worden. Hier is te denken aan de aan-schaf van de eerste eigen instrumenten. Optredens moeten geregeld en gepland worden. Maar ook zal er tijdens optredens een begeleidingstaak liggen en, daar komt hij weer, kleding en instrumenten kosten geld. En omdat wij een financiële drem-pel voor de jonge muzikantjes willen voorkomen, dient er een nagenoeg 100% financiering geregeld te worden. Wel zullen ouders een borg voor het instrument dienen te betalen. Het idee is wel om een bandcommissie en een orkestcommissie samen te stellen om te taken van het bestuur enigzins in te perken.


Planning
Na de inventarisatie op de Haarlemse Basisscholen en de oriënterende contacten met aanbieders, hopen wij in april dit jaar met fase 2 te kunnen starten. Fase 1 volgt dan na de zomervakantie en fase 3 in het najaar van 2020. Het doel voor de jeugdband zou kunnen zijn, dat wij hen presenteren na het eerste MHM Jeugdfestival op 14 juni 2020 in het Hfc EDO-stadion in Haarlem noord.