De stichting stelt zich ten doel:
1. De amateurmuziek,
 in de breedste zin van het woord, een podium geven, zodat zij zich als club kunnen presenteren en promotie kun-nen maken t.b.v. meer naamsbekendheid, meer optre-dens en misschien zelfs ledengroei. 

2. De jeugd stimuleren samen muziek te maken. Wanneer dat kan uitmonden in het samenstellen van twee jeugdorkesten, die weer anderen kunnen enthousiasmeren en vreugde kunnen brengen in b.v. de ouderenzorg, dan is dat het ultieme einddoel.  


Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden

RSIN: 8590.61.462       KvK 72290722 (stichting)

p.a.  Kees Verkerkstraat 38, 2134 CJ Hoofddorp

Email: meerinfo@mhem.nl

Voorzitter            : Ed Veldman

Secretaris           : Gert Luyer

Penningmeester : Quido van Opzeeland


Beloningsbeleid.

De bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van hun functie. Er zal ook geen vakatiegeld betaald worden aan de bestuurders. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen aan hen worden vergoed, waartoe het bestuur richtlijnen heeft uitgeven in het MHM Handboek.

Beleidsplan.

Klik voor meer informatie op onderstaande button.

Doel 1 kan bereikt worden door het jaarlijks organiseren van een uniek muziekevenement dat open gesteld wordt voor vele cate-
goriën binnen de amateurmuziekverenigingenwereld, zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau, te weten het Muziekfestijn Haarlem&Meer.

Doel 2 en het einddoel kunnen uitsluitend bereikt worden in samen-werking met scholen, het muziekonderwijs, muziekscholen en een muziekvereniging. Voor beide doelen geldt dat financiële onder-steuning van overheden, fondsen en donateurs/sponsoren onont-beerlijk is.
De stichting kent geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.


Financiële verantwoording. Voor fondsen en
 donateurs op aanvraag te verkrijgen. Mail of bel ons.