Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kin-deren, wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ont-wikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basis-school zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor em-pathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons da-gelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!                                                  (bron: www.meermuziekindeklas.nl)


Projectplan 2023-2027
Het projectplan is inmiddels goedgekeurd door het bestuur. Dus kunnen
we in oktober aftrappen.  Thema is Samen Spelen.  De doelgroep, kinde-ren in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar
 
Het project voorziet in een goede balans tussen samen muziek maken en samen spelen/sporten, niet alleen om dit project erg leuk te maken voor de jonge deelnemers, maar tegelijkertijd ook te werken aan conditie en het voorkomen of beperken van overgewicht. Tenslotte gaan we periodiek met zijn allen leuke tripjes/uitjes doen, om alles nog leuker en aantrek-kelijker te maken voor de muzikantjes van het jeugdorkest in spé.


Projectplan voorziet in vier fases.
Fase 1:

(1.0) In deze fase worden de kinderen in de gelegenheid gesteld kennis te maken met een eenvoudig blaasinstrument. Leren ze hoe ze meerdere tonen uit een mondstuk kunnen krijgen (techniek) en na het uitreiken
(1.1) van een instrument leren ze meer dan vijf natuurtonen te blazen. 

Fase 2:
(2.0) Nu worden de beginselen van het lezen van een notenbalk uitgelegd, worden de oefeninstrumenten uitgereikt en leren zij hun eerste melodie op hun cornet of trompet. Ook zal het gebruik van de ventielen langzaam ingevoerd worden. De simpele korte muziekstukken worden afgestemd op geleerde notenbalk en geoefende ventielen, in kleine stapjes. 
(2.3) Nadat de volledige notenbalk is ingestudeerd, wordt er gewerkt met muziekstukken van bekende eigentijdse nummers. Deze nummers worden gezamenlijk gespeeld onder leiding van een muziekdocent of ervaren muzikant. Wanneer de groep in staat is drie muziekstukken te spelen, worden ouders en familieleden uitgenodigd voor een eerste groepsop-treden.
Fase 3:
(3.0) Met de maanden wordt langzaam het programma verder uitgebreid en zullen meer kinderen laten zien dat zij bepaalde stukken uit hun hoofd gaan spelen. Dan komt een optreden in bv. de zorg in beeld, bv. op de kinderafdeling van het ziekenhuis of in een verzorgingshuis. 

Vanzelfsprekend worden de spel- en sportelementen naast de muziek niet vergeten en wordt in fase 2.3 het eerste groepsuitje gepland. 

In fase 4 kan er gekozen worden voor een ander blaasinstrument, wanneer de jonge muzikantjes dat leuk vinden. Denk hierbij aan bugels, trombones, saxofoons, baritons, enz.In 2018 hebben wij geprobeerd aansluiting te vinden op al lopende initiatieven in Haarlem. Toen is geble-ken dat Haarlemse scholen en muziekscholen hiervoor niet open stonden, omdat ze vaak al ver gevorderd waren in hun traject.
Nu alles na de Coronapandemie weer tot rust is geko-men en onze twee andere projecten volop draaien, gaan we  weer een nieuwe poging wagen. Maar nu wel vanaf '0' starten in een ander marktsegment, samen met een partij met affiniteit met muziek en jeugd. Zodra de samenwerking tot stand komt kunnen wij de 1e fase met beperkte middelen starten, daarvoor is al een planning gemaakt.


Kosteloos deelnemen
Uitgangspunt voor ons is dat alle kinderen kunnen deelnemen, ongeacht afkomst, geloof, leeftijd en fi-nanciele achtergrond. Muziek is de taal van ons alle-maal. Ieder kind heeft er recht op om een instrument te leren spelen. Daarom willen wij tot ver in het project een kosteloze deelname mogelijk maken. Dit betekent dat wij tijdens fase 2 op zoek gaan naar aanvullende financiële middelen bij fondsen, overheden en via sponsoring door het bedrijfsleven. Om het overzichte-lijk te houden beperken we ons voorlopig tot blaas-instrumenten. Slaginstrumenten (enkele stuks) kunnen in fase 3 toegevoegd worden aan de groep. 


Enkele oefeninstrumentenWe hebben inmiddels een partner gevonden waarmee wij dit project gaan starten. Zodra er meer concreet is over de startdatum en de planning voor de eerste twee fases, zullen wij u hier informeren. Met dit project zetten we weer iets unieks in de markt. De enige muziek........... in Nederland.