Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekon-derwijs op de basisschool (6-11 jr) zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwa-liteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maat-schappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waar-in leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!                                                                                                                                                                                                                             (bron: www.meermuziekindeklas.nl)


Ons Derde Project
Nu onze twee andere projecten, MHM Jeugdfestival en MHM Markt & Mu-ziek) succesvol gebleken en op weg zijn naar de 3e editie, hebben wij be-sloten ons derde (en voorlopig laatste) project op te starten, samen met een partij actief met kinderen en affiniteit met muziek.
Wij hebben een kleine reserve opgebouwd en ontvingen een mooie dona-tie, waarmee we de eerste twee fases kunnen financieren. In fase 3 gaan we op zoek naar subsidies en lokale sponsoring voor uitbreiding van het aantal deelnemers binnen weer een uniek project.


Projectplan 2023-2027
Thema is Samen Spelen.  De doelgroep, kinderen in de leeftijdscategorie
6 tot 12 jaar
Het project voorziet in een goede balans tussen samen mu-ziek maken en samen spelen/sporten, niet alleen om dit project erg leuk te maken voor de jonge deelnemers, maar tegelijkertijd ook te werken aan conditie en het voorkomen of beperken van overgewicht. Tenslotte gaan we periodiek leuke tripjes of uitjes doen, al dan niet in combinatie met een optreden, om deelname aan dit project nog leuker te maken voor de muzikantjes van het jeugdorkest in spe.


Projectplan voorziet in vier fases.
Kennismaking
Tijdens de kennismaking worden de projectleider en de 'muziekdocent' voorgesteld en worden de instrumenten voor de eerste drie fases getoond waarmee de kinderen kennis kunnen maken. Wanneer de kinderen zich hebben aangemeld voor deelname, wordt hen een mondstuk van een trompet uitgereikt en starten zij met fase 1. 
Basisgroep (fase 1):
(1.0) In deze fase leren zij hoe ze een viertal natuurtonen kunnen voort-
brengen. Dus een stukje techniek, de basis. Het mondstuk mag mee naar huis om te oefenen. Zodra dat lukt, gaan ze over naar fase 1.1. Tegen inle-vering van het mondstuk krijgen zij een hoorn uitgereikt. Zodra zij feilloos vijf natuurtonen kunnen voortbrengen, gaan ze naar fase 2

(2.0) Nu worden de beginselen van het lezen van een notenbalk uitgelegd en leren ze een de eerste melodietje te blazen. Wanneer het lukt een aan-tal korte notenbalkjes nagenoeg feilloos ten gehore te brengen, worden
de oefentrompetten uitgereikt.

Startersgroep (2.1) De notenbalk wordt in kleine stapjes uitgebreid door  ventielnoten te te voegen. De simpele korte muziekstukken worden telkens afgestemd op geleerde notenbalk en gebruik van de ventielen. 
(2.2) Nadat de volledige notenbalk is ingestudeerd, worden er muziekstuk-ken van bekende eigentijdse nummers aan het repetoire toegevoegd.
Deze nummers worden gezamenlijk ingestudeerd onder leiding van een muziekdocent of ervaren muzikant. Wanneer de groep in staat is drie muziekstukken te spelen, worden ouders en familieleden uitgenodigd voor een eerste groepsoptreden, het huiskameroptreden. Nu wordt er
ook kennis gemaakt met mollen en kruizen.
(2.3) Met de maanden wordt langzaam het programma verder uitgebreid en zullen meer kinderen laten zien dat zij bepaalde stukken uit hun hoofd gaan spelen. De muzikantjes kunnen op een bepaald moment, nadat zij een tiental muziekstukken beheersen  door naar fase 3, waarbij voor de melodiepartijen de trompet omgeruild kan zijn voor een studententrom-pet.

Jeugdorkest (fase 3):
In deze fase komen wat optredens in bv. de zorg denk aan de kinderafde-ling van het ziekenhuis of in een verzorgings-, verpleeg- of bejaardenhuis, in beeld. Natuurlijk gaan we voor deze groep 
het 1e groepsuitje plannen al dan niet in combinatie met een leuk optreden


Vanzelfsprekend worden de spel- en sportelementen naast de muziek niet vergeten, belangrijk voor de saamhorigheid, om lekker te bewegen en goed voor een stukje uithoudingsvermogen dat het blazen weer ten goede komt. 
Met de ervaring van de kleinschalige optredens in fase 3 kunnen de kin-deren (in overleg met de ouders) ervoor kiezen door te gaan naar fase 4. 

- Tekst gaat door onder "SKH Blaas & Spel Orkest". -

Eén groep, één muzikaal team of muzikale familie.

Kosteloos Deelnemen
Uitgangspunt voor ons is dat alle kinderen kunnen deelnemen, ongeacht afkomst, geloof, leeftijd en fi-nanciele achtergrond. Muziek is de taal van ons alle-maal. Ieder kind heeft er recht op om een instrument te leren spelen. Daarom willen wij dit project kosteloos aanbieden. Dit betekent dat wij tijdens fase 2 op zoek gaan naar aanvullende financiële middelen bij fond-sen, overheden en via sponsoring door het bedrijfsle-ven. Om het overzichtelijk te houden beperken we ons voorlopig tot blaasinstrumenten. Slaginstrumenten (enkele stuks) kunnen in fase 3 toegevoegd worden aan de groep. Er is in fase 3 dan sprake van een jeugd-orkest met een brassbezetting.


Steun ons jeugdproject financieel. Maak uw donatie a.u.b. over naar NL59 ABNA 0826475485 t.n.v. Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden met als omschrijving MHM Jeugdproject. Hartelijk dank. 


Like de FB-pagina hier en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen


Briljant sponsor 2024


In fase 1.1 wordt na inlevering van het mondstuk een hoorn uitgereikt en de beginselen van het lezen van een noten-balk aangeleerd (2.0). 


Wanneer de kinderen laten zien de hoorn te beheersen door enkele simpele korte muziekstukken ten gehore te kunnen brengen, wordt de hoorn omgeruild voor een oefentrompet (fase 2.1). 


Voor de melodiepartij (trompet 1) wordt de oefentrom-pet omgeruild voor een studententrompet (fase 2.2).

Zo wordt ruim voor het 'huiskameroptreden' een deel van de instrumenten 'geupdate' (op weg naar fase 3). 


Mogelijk wordt, het zich het meest ontwikkelende mu-zikantje per maand, vanaf mei al beloond met een professionele cornet of trompet, wanneer de financiën dat toelaten.Met dit project zetten we weer iets unieks in de Nederlandse markt.


 gereserveerd voor Diamond Partner


In maart is het eerste traject gestart in de vorm van een 'MuziekBSO'. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer op een locatie in Floriande, Hoofddorp.  In januari zijn er een aantal introductielessen en een inloopmiddag voor de kinderen en hun ouders geweest. Op basis van de aanmeldingen vinden nu op de maandagmid-dag de muzieklessen plaats. Op deze pagina kunt u de ontwikkelingen in grote lijnen volgen. Wilt u het project op de voet volgen, like dan onze Facebookpagina "Vrienden MHM Jeugdfestival". Like deze FB-pagina hier. gereserveerd voor

Gold Partner - MuziekBSO

Gold Partner - MuziekBSO

Gold Partner - MuziekBSOWordt ook partner (voor 3 jaar) van Stichting MHM en steun hiermee de eerste MuziekBSO in Nederland.
Meer informatie over partner worden van Stichting MHM t.b.v. MHM jeugdproject en de
MuziekBSO, klik hier


Op 22 januari 2024 vond de eerste introductie-les plaats en op 30 januari, de derde en was er een inloop voor ouders. 
Tijdens de introductie-les konden de kinderen kennis maken met het mondstuk en vertelden wij over het verloop van het leertraject met een omruil naar een hoorn en oefentrompet.


Volg alle ontwikkelingen van dit unieke project op de voet door onze groep 'Vrienden MuziekBSO hier te liken.- vervolg  Jeugdorkest - Fase 4

Bij deze stap kan het muzikantje overgaan naar professione-
lere instrumenten en kan er gekozen worden voor een ander blaasinstrument, wanneer de jonge muzikantjes dat leuk vin-den. Denk hierbij aan bugels, trom-bones, saxofoons, baritons en bassen.

Er worden aanvullende repetities gegeven (lopen) buiten de ge-bruikelijke locatie met ervaringsdeskundigen en gediplomeerde instructeurs en gaat er in de regio of misschien zelfs iets daar-buiten opgetreden worden, voor een groter publiek met nog meer leuke trips. Dit gebeurt als lid van onze  muziekvereniging, MHM Jeugdkorps. Vanzelfsprekend wordt er uniforme kleding verstrekt voor de diverse optredens.

In fase 4 komen ook andere instrumenten in beeld, zoals de trombone, mellowfone, bariton, euphonium, bas en saxofoon. Silver Partner MuziekBSO

Silver Partner MuziekBSO

Silver Partner MuziekBSO

Silver Partner MuziekBSO