Muziek emotioneert, verbindt en kan zelfs helpen genezen.
Muziek maken werkt levensverlengend. Dit is wetenschappelijk aangetoond.

Muziek werkt verslavend maar kan nooit tot een overdosis leiden. En daarom is het zo jammer dat de amateurmuziek zo weinig aandacht krijgt en de animo muziek te maken de laatste decenia zo is teruggelopen. Toen de Mars der Muzikanten bv. in 1957 startte waren er in Haarlem en omgeving zo'n 16 muziekvereni-gingen en kon het programma, toen nog op de Haarlemse Dreef van 12 tot 20 uur, eenvoudig gevuld worden. Nu kent Haarlem nog slechts twee muziekverenigingen met lopende orkesten. En dat terwijl je als muzikant een geweldige tijd kunt beleven bij zo'n vereniging. Zelf heb ik niet alleen de vele taptoe's in Nederland meegemaakt, maar reisde ik mee naar België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en zelfs 2x naar Amerika. Het waren geweldige jaren. En die gun je iedereen ongeacht de leeftijd of het talent dat iemand bezit.
Maar er is natuurlijk veel meer dan de Drumfanfare, Show- en Mar-chingbands, Drum&Bugelcorpsen en Drum&Pipe-bands. En daarom heb ik het bestuur voorgesteld ook die andere tientallen vormen van muziekstromingen een podium te moeten geven, want samen spelen is zoveel leuker en je krijgt er gewoon een familie bij.

En om de emotie de vrije hand te laten en het commercieel belang zoveel mogelijk te verbannen, ontstaat er iets moois, iets puurs, waarbij op al-lerlei manieren verbindingen kunnen ontstaan. Verbindingen tussen indi-viduen onderling en gezelschappen, tussen leden (individuën) onderling, tussen gezelschappen onderling of gezelschappen en verenigingen en tenslotte ook de muziekgezelschappen en het bedrijfsleven. In de muziek is ALLES mogelijk. Van het leggen van verbindingen heb ik jaren geleden al mijn dagelijkse activiteit gemaakt. Het MHM is het meest recente project en wordt misschien wel de allerleukste.

Ed Veldman,
voorzitter van de stichting MHM en
initiatiefnemer van het MH&M.Wij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie


Onze belangrijkste doelen zijn:
- Stimuleren van het 'SamenSpelen' onder de jeugd.
- Een podium bieden aan amateurgezelschappen t.b.v. meer bekendheid/optredens en ledengroei


Onbezoldigd.
De activiteiten door bestuur en vrijwilligers zijn onbezol-digd. Op kleine schaal worden gemaakte kosten gecompen-seerd en ontvangen de bestuurleden en vrijwilligers jaarlijks een kadootje om hen te bedanken voor hun inspanningen. Dit kan bestaan uit een bloemetje, een flesje wijn of het be-zoek aan een muziekevenement. 

Financiering evenementen:
De gemeente Haarlemmermeer, diverse cultuurfondsen en het bedrijfsleven maken het voor ons mogelijk onze evene-menten te organiseren. 
Eventuele overschotten in de begroting worden gereserveerd om het MHM Jeugdproject te financieren, waarbij kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar leren een blaasinstrument te be-spelen. Dit project is in februari 2024 gestart.
Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden (MHM)

Kees Verkerkstraat 38, 2134 CJ Hoofddorp
Telefoon: 023 5451538 (PLM)
Kamer van Koophandel nummer 72290722 (Stichting)
RSIN nummer: 859061462
Banknummer: NL59ABNA0826475485
Klik hier voor het bekijken of downloaden van de statuten.
Culturele ANBI-status m.i.v 30 december 2019.

Facebookgroep voor muziekliefhebber evenement MHéM: klik
Facebookpagina Stichting MHM: klik
Facebookpagina Jeugdfestival: klik

Website partners: klik 
Netwerkevenement: klikSAMENSTELLING
Stichtingsbestuur en COMMISSIES

Het Bestuur bestaat uit:
- Voorzitter: Ed Veldman
+ relatiebeheer / partner-en sponsorzaken / eventmanager MH&M /
   draaiboeken / financiering / vergunningen
- secretaris:   Vacant i.v.m. overlijden Gert Luijer (april 2024) 
- Penningmeester:  Quido van Opzeeland 
+ financieel eindverantwoordelijk /BTW-aangiftes

                                  
Commissie MHM Jeugdfestival
* Vacant (waarnemend - Ed)
 
commissievoorzitter 

Ed Veldman 
- algemene zaken / zakelijke contacten
* Vacant -
- bezoekerszaken / faciliteiten
* Vacant 
- marketing incl. social media / public relations
* Vacant (waarnemend: Ed)
- aanvullende activiteiten

Commissie Festival Finale
(Taptoe Haarlemmermeer) 

* Ed Veldman - commissievoorzitter / deelnemerscontacten / speaker

Commissie MHM Markt+Muziek
3M Hoofddorp
* Gert Luijer - commissievoorzitter / speaker 
* André Kastelein (?)
* Ed Veldman - deelnemerscontacten / zakelijke contacten / marktleider

3M Nieuw Vennep
Ed Veldman - commissievoorzitter / speaker / deelnemerscontacten

MHM Jeugdproject 
Ed Veldman - projectleider / coördinator

Vrijwilligers MH&M
* Helma Kastelein
 en Freek van der Veer - sleutelbeheer kleedruimte /  
  - aanspreekpunt 
deelnemers (Jeugdfestival)
* Richard van Steijn - tijdwaarnemer/evenementfotograaf (Jeugdfestival)
* Ruud Rozevink - evenementfotograaf
* Jolanda Veldman  aanspreekpunt deelnemers markt (Markt&Muziek)
* Marco Somers - 'vliegende keep' (Jeugdfestival en Markt & Muziek)
* Margot 
(Jeugdfestival) 


bestuursleden stellen zich voor

Ed Veldman (voorzitter)
Ik ben vader en opa en getrouwd met Jolanda. Na korte carriére in loondienst in de financiële branche, besloot ik in 1993 zelfstandig ondernemer te worden in die zelfde branche. Ook de uit de hand gelopen hobby van DJ (1976- 2012) werd aan de  bedrijfsacti-viteiten toegevoegd, naast het verbinden van ondernemers (voorzit-ter Broodfonds + Penningmeester ZP-NET ondernemersvereniging) en organiseren van evenementen. In 2018 heb ik zowel de Stiching Mu-ziekliefhebbers Hollands Midden (MHM) als de Stichting Mars der Muzikanten (Taptoe MdM Haarlem) opgericht, waarvan ik ook 3 jaar voorzitter was. 
Muzikaal: Op mijn 11e begonnen bij Drumband Bato (BatoBand) (Haarlem) op trompet. Daarna trompet en maitre bij Drumband Oosterkwartier (Haarlem), trompet en maitre bij Altesa (De Zilk) en tenslotte trompetist bij Damiate Band Haarlem.

(secretaris) overleden 22 april 2024
Hallo mijn naam is Gert Luijer en ben woon-achtig in Vinkeveen. Ik draag de muziek in al zijn vormen en maten een zeer warm hart toe. Ikzelf ben een amateur mondharmonica speler die graag een beetje mee blaast met bluesmuziek.

Ik zit in het bestuur van de stichting MHM, als secretaris en daarnaast zet ik mij in, in de  uit- voering van MHM InConcert Hoofddorp in de begeleiding van de orkesten en als speaker.

Wij hopen die middag veel, met name jonge, muzikanten te mogen ont-moeten. Wij denken met MHM InConcert een podium mogelijkheid te hebben geschapen voor muzikanten die nog aan het begin van een muzikale carrière staan. Voor deze groep muzikanten zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden om zich te laten horen aan een groter publiek.


(penningmeester)
Ik ben Quido van Opzeeland.

Echtgenoot en vader zoon en dochter. Overdag werk ik als boekhouder. Momenteel heb ik geen hobby. In het verleden speelde ik volleybal, tafelten-nis, kanode  en zeilde ik. Ik had een Volksboot (zeilklasse).
Met mijn vrouw Mirjam ga ik regelmatig Geocachen.

We wandelen veel in de vakanties in Oostenrijk of Schotland.
Waarom ik voor een bestuursfunctie heb gekozen bij MHM?
Ik wilde graag iets betekenen op sociaal-maatschappelijk gebied, nadat ik mijn activiteiten bij de FNV heb stilgezet. Eigenlijk had ik niet zoveel met de muziek die tijdens het MH&M ten gehore werd gebracht, maar ben beide soorten wel gaan waarderen. Mijn voorkeur gaat uit naar de big band-muziek welke tijdens MHM Markt & Muziek beluisterd kan worden op het Burg. van Stamplein en Harmonieplein